Rural Business Advice

Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri

RBIS > Rural Business Advice > Crop Monitoring and Forecast

RBİS > Kənd yerlərində Biznes Məsləhətləri > Məhsulun Monitorinqi və Proqnozu

Crop Monitoring and Forecast

Crop growth status maps and yield estimates for apples and tomatoes were generated for pilot fields in the Guba – Khachmaz economic region by newly developed RBIS Crop Production Estimation System in years 2021 and 2022. The system is based on automated processing of Sentinel-2 satellite images from the EU Copernicus Earth Observation programme. Maps are presented as data layers in the web map application and allow to monitor the crop growth status over the growing season. They also provide yield estimates at field, district and regional levels. Operational use of the system to monitor the crop growth status and provide yield estimates is planned for the coming years.

FAO Earth Observation country level maps and graphs depict the latest 36-month period of the seasonal, vegetation and precipitation indicators. The data is presented by dekad and month. FAO Country Briefs provide up to date information on the food security situation, including information on the current agricultural season and the harvest prospects for the main staple food crops and livestock situation. They also provide estimates and forecasts of cereal production and imports together with food price and policy developments. The Briefs are updated four times per year.

Məhsulun Monitorinqi və Proqnozu

 2021 və 2022-ci illərdə yeni hazırlanmış RBİS Bitki Məhsullarının Qiymətləndirilməsi Sistemi vasitəsilə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda pilot sahələr üçün məhsul artımı vəziyyəti xəritələri və alma və pomidorun məhsuldarlıq qiymətləndirmələri yaradılmışdır. Sistem Sentinel-2 peyk şəkillərinin avtomatlaşdırılmış emalına əsaslanır. Aİ Kopernik Yerin Müşahidə Proqramından. Xəritələr veb xəritə tətbiqində məlumat təbəqələri kimi təqdim olunur və böyümək mövsümündə məhsulun artım vəziyyətini izləməyə imkan verir. Onlar həmçinin sahə, rayon və regional səviyyələrdə məhsuldarlıq təxminlərini təqdim edirlər. Məhsulun böyümə vəziyyətinin monitorinqi və məhsuldarlığın təxminlərini təmin etmək üçün sistemin operativ istifadəsi qarşıdakı illər üçün nəzərdə tutulub.

FAO Yer Müşahidəsinin ölkə səviyyəli xəritələri və qrafikləri mövsümi, bitki örtüyü və yağıntı göstəricilərinin ən son 36 aylıq dövrünü təsvir edir. Məlumatlar onillik və aya görə təqdim olunur. FAO-nun Ölkə Brifinqləri ərzaq təhlükəsizliyi vəziyyəti, o cümlədən cari kənd təsərrüfatı mövsümü və əsas əsas ərzaq bitkiləri üçün məhsul yığımı perspektivləri və heyvandarlıq vəziyyəti haqqında ən son məlumatları təqdim edir. Onlar həmçinin dənli bitkilərin istehsalı və idxalı ilə bağlı təxminləri və proqnozları, ərzaq qiymətləri və siyasət inkişafı ilə birlikdə təqdim edirlər. Xülasələr ildə dörd dəfə yenilənir.

Sahə səviyyəsində məhsulun monitorinqi və məhsuldarlığın təxminləri
Crop monitoring and yield estimates at field level

Crop growth status maps and yield estimates for apples and tomatoes in the Guba – Khachmaz economic region

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda alma və pomidorun məhsuldarlıq vəziyyəti xəritələri və məhsuldarlıq təxminləri

Keçid Keçid
Rayon və regional səviyyələrdə məhsuldarlığın təxminləri
Yield estimates at district and regional levels

Estimated yields of apples and tomatoes based on pilot data from the Guba-Khachmaz economic region

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu üzrə pilot məlumatlara əsasən alma və pomidorun təxmini məhsuldarlığı

Keçid Keçid
FAO Yerin Müşahidə Göstəriciləri
FAO Earth Observation Indicators

Maps and graphs that depict seasonal, vegetation and precipitation indicators for Azerbaijan

Azərbaycan üçün mövsümi, bitki örtüyü və yağıntı göstəricilərini əks etdirən xəritələr və qrafiklər

Keçid Keçid
FAO Ölkə Xülasəsi
FAO Country Brief

Up- to-date information on the food security situation in Azerbaijan

Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin vəziyyəti haqqında aktual məlumatlar

Keçid Keçid

Sənəd axtarışı və yükləmə